top of page
Open Book
Foto%2520Radka%2520Tupov%25C3%25A1_edite

 

Bc. Radka Tupová, M.A. MBA

Soudní tlumočník pro jazyk německý  

Gerichtsdolmetscher für tschechische Sprache

 

Tel.:

00420 776 088 970

 

E-mail:

radkatupova@gmail.com 

 

Adresa / Adresse:

V Potocích 456

332 09 Štěnovice

O MNĚ / ÜBER MICH
O mně
Několik otevřených Books

 

Překladům a tlumočení se aktivně věnuji již od roku 2002. Začala jsem se jim věnovat v době, kdy jsem studovala obor Filologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity z Plzni, poté při svém studiu v Německu (magisterské studium Ost-West-Studien na Univerzitě Řezno) a pokračovala v nich i po svém návratu do Čech, kde jsem absolvovala studium profesního programu MBA (VŠEM Praha). Věnuji se jak odborným, technickým, tak i literárním překladům. Vždy kladu důraz na vysokou kvalitu služeb a individuální potřeby a požadavky zákazníka.

 

Jako soudem jmenovaný tlumočník pro jazyk německý realizuji i tzv. soudní překlady a tlumočení, tedy ověřené překlady a tlumočení pro oficiální účely (tzv. s kulatým razítkem). Soudním tlumočníkem pro jazyk německý jsem byla jmenována rozhodnutím Krajského soudu  

v Plzni, č.j. Spr. 1420/2014.

Ich beschäftige mich mit Übersetzungen und Dolmetschen bereits seit dem Jahr 2002. Ich habe damit in der Zeit angefangen, als ich Philologie an der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen studierte, später bei meinem Studium in Deutschland (Masterstudiengang Ost-West-Studien an der Universität Regensburg) und setzte auch nach meiner Rückkehr nach Tschechien fort, wo ich das postgraduale MBA-Studium absolvierte (VŠEM Prag). Ich beschäftige mich sowohl mit fachlichen, technischen, als auch mit literarischen Übersetzungen. Ich lege großen Wert auf hohe Qualität der Leistungen und individuelle Bedürfnisse und Wünsche der Kunden. 

 

Als durch das Gericht ernannter Gerichtsdolmetscher für die deutsche und tschechische Sprache führe ich auch sog. Gerichtsübersetzungen und Gerichtsdolmetschen durch, d.h. beglaubigte Übersetzungen und Dolmetschen für offizielle Zwecke (sog. Übersetzungen mit rundem Stempel). Zum Gerichtsdolmetscher für die deutsche und tschechische Sprache wurde ich durch den Beschluss des Bezirksgerichtes in Pilsen (Krajský soud v Plzni), Nr. Spr 1420/2014 ernannt.

SLUŽBY / DIENSTLEISTUNGEN
Služby
Stohy papíru
 • překlady a tlumočení

 • ověřené  překlady

 • soudní / úřední tlumočení

 • jazykové korektury

 • Übersetzungen und Dolmetschen

 • beglaubigte Übersetzungen

 • Behörden- und Gerichtsdolmetschen

 • Korrekturlesen

Výhody pro Vás
 • mnoho let zkušeností s překlady a tlumočením

 • dlouhodobý pobyt a studium v Německu

 • vysoká kvalita služeb a individuální přístup

 • soudem jmenovaný tlumočník

Vorteile für Sie

 • viele Jahre Erfahrung im Bereich Übersetzungen und Dolmetschen

 • langfristiger Aufenthalt und Studium in Deutschland

 • hohe Qualität von Dienstleistungen und individuelle Kundenbetreuung

 • durch Gericht ernannter Dolmetscher

CENY / PREISE
Ceny
Stoh papíru a tužky
Překlady / Übersetzungen

 

ověřený překlad / beglaubigte Übersetzung                 350 – 450,- / NS

 

překlad / Übersetzung CZ - DE / DE - CZ                        250 – 350,- / NS

 

jazyková korektura / Korrekturlesen                              100 – 200,- / NS

Tlumočení / Dolmetschen

 

konsekutivní / Konsekutivdolmetschen               300 – 500,- / hod. / Std.

 

soudní / Gerichtsdolmetschen                              400 – 600,- / hod. / Std.

Poznámky

Ceny jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Nejsem plátcem DPH.

 

Uvedené ceny jsou pouze orientační, vždy záleží na míře odbornosti, grafické náročnosti úpravy textu překladu, rozsahu textu či délce tlumočení, požadavku na spěšnost překladu apod.

 

Ceny překladů jsou uvedeny za tzv. normostranu (NS) textu v cílovém jazyce, která má rozsah 1800 znaků včetně mezer. Každá započatá NS se zaokrouhluje na polovinu NS. V ceně nejsou zahrnuty náklady na poštovné, dopravu apod.

 

V případě větších objednávek / většího množství objednávek poskytuji množstevní slevu.

 

Při objednávce nebo žádosti o kalkulaci překladu je se zákazníkem vždy individuálně dojednána dodací lhůta. Standardní termín vyhotovení

=5 NS/den. Den zadání a den odevzdání se nepočítají do lhůty pro vypracování překladu. Za expresní termín vyhotovení je účtován příplatek dle domluvy.

Bemerkungen

Die Preise sind in tschechischen Kronen (Kč / CZK) angegeben. Ich bin kein Mehrwertsteuerzahler.

 

Die genannten Preise sind nur ungefähr, sie hängen jeweils vom Schwierigkeitsgrad, der grafischen Aufwendigkeit der Übersetzung, dem Textumfang oder der Dauer des Dolmetschens und der Dringlichkeit der Übersetzung u. ä. ab.

 

Die Preise für Übersetzungen sind für eine Normseite (NS) des Textes in der Zielsprache angegeben, die 1800 Zeichen inkl. Leerzeichen enthält. Die resultierende Normseitenanzahl wird auf 0,5 NS aufgerundet. Im Preis sind Postgebühren, Reisekosten u. ä. nicht miteinberechnet.

 

Bei größeren Aufträgen / größerer Anzahl von Aufträgen werden Mengenrabatte gewährt.

 

Bei Bestellungen oder Preiskalkulation wird mit dem Kunden jeweils eine individuelle Lieferfrist vereinbart. Übliche Terminberechnung=5 NS/Tag. Der Tag der Auftragsvergabe und der Tag der Ablieferung der fertigen Übersetzung werden in die Frist nicht miteinberechnet. Für Express-Übersetzungen wird ein Zuschlag je nach Vereinbarung berechnet.

REFERENCE / REFERENZEN
Reference
Čtení knihy
logo-skoda-transportation-II_edited.jpg
b3f897_8f67ff330d2d456aa13742738c3de84f.
b3f897_cf76eacda89c4577b6f17f1a72c6c6ef.
b3f897_970b1e9e05bb48398ed63f07aa9ebc50.
b3f897_ddb9dec8f1174fa199aff03fb29f82b8.
KONTAKT
bottom of page